กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อม สร้าง การประกอบ ดัดแปลง แก้ไข เคลื่อนย้าย การติดตั้ง เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา ตลอดจนการ กำหนด Specออกแบบ เขียนแบบ คำนวณรายการและประมาณราคา สำรวจพื้นที่ ค้นหาข้อมูลประกอบการวางแผนติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
(2) สอบเทียบมาตรฐานและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนออกใบรับรองผล อ่านค่า สรุปผล วิเคราะห์มาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ ที่ทำการสอบเทียบว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานต่อไปหรือไม่
(3) ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่าย เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการใช้และบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
(2) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องที่เกิดจากการ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ หกสิบ และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.ddc.moph.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1