รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน : 16,760 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. วุฒิปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ กรณีวุฒิที่ใช้สมัครเป็นวุฒิปริญญาโท จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๑.๒ กรณีวุฒิที่ใช้สมัครเป็นวุฒิปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๒. มีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลางขึ้นไป
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (PC) เพื่อผลิตงานเอกสารและ Presentation รวมทั้งการค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เสนอนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศให้กับกระทรวง และหน่วยงานราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. รับผิดชอบ ช่วยประสานงานการประชุม และเจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่าประเทศด้านพลังงาน ในระดับทวิภาคี และพหุพาคี ได้แก่ กรอบข้อตกลง ASEAN APEC BIMSTEC ACD และ UNESCAP ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกรอบอื่นๆ
๓. รวบรวม จัดเตรียม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายความร่วมมือพลังงานระหว่างประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง) ๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล (โดยเฉพาะด้านพลังงาน)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

- ทักษะ
๑. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันด้านภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือ เช่น TOEFL IELTS TOEIC โดยมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร และอาจมี การสอบข้อเขียน (หากจำเป็น) โดยการทดสอบปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
๑. การทำงานเป็นทีม ๒. มนุษยสัมพันธ์ ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.energy.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1