รายละเอียดประกาศ
 

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
อัตราเงินเดือน : 9,530 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาสถิติและคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม
และการคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการวางแผนจัดทำข้อมูลสถิติ
๒. ดำเนินการสุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
รวมทั้งวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสถิติการเกษตร
๓. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
๔. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความจัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ
และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถิติการเกษตร การวิเคราะห์และจัดหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
๑. ความละเอียดรอบคอบ ๒. ความถูกต้องแม่นยำ ๓. ความรับผิดชอบ ๔. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.doa.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กวม.)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 924 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (สวศ.)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 268 คน  
1