ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมวิชาการเกษตร 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 2 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 ชื่อตำแหน่ง
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 1 ชื่อตำแหน่ง
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 1 ชื่อตำแหน่ง
สถาบันพระบรมราชชนก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมหม่อนไหม 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 1 ชื่อตำแหน่ง
กองทัพอากาศ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมมลพิษ 1 ชื่อตำแหน่ง