ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 22 ชื่อตำแหน่ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 18 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 8 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 6 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการแพทย์ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสรรพากร 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 1 ชื่อตำแหน่ง