ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมท่าอากาศยาน 21 ชื่อตำแหน่ง
กรมป่าไม้ 15 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 7 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 ชื่อตำแหน่ง
สถาบันพระบรมราชชนก 6 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 6 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมการค้าภายใน 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 1 ชื่อตำแหน่ง
จังหว้ดอ่างทอง 1 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง