ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 21 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมท่าอากาศยาน 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมหม่อนไหม 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 ชื่อตำแหน่ง