ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 19 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 5 ชื่อตำแหน่ง
กองบัญชาการกองทัพไทย 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมการปกครอง 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 2 ชื่อตำแหน่ง
กระทรวงการต่างประเทศ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 ชื่อตำแหน่ง
กองทัพอากาศ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ชื่อตำแหน่ง