ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 64 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 7 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมการปกครอง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 1 ชื่อตำแหน่ง
จังหวัดจันทบุรี 1 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ชื่อตำแหน่ง