ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมศิลปากร 23 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 12 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 ชื่อตำแหน่ง
กรมท่าอากาศยาน 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมบังคับคดี 6 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมการค้าต่างประเทศ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจ้าท่า 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ 1 ชื่อตำแหน่ง
โรงพยาบาลปทุมธานี 1 ชื่อตำแหน่ง