การขอหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
 
หมายเหตุ *หากท่านไม่สามารถอ่านข้อมูลในรูปแบบ PDF โปรด Update โปรแกรมอ่าน PDF เป็นเวอร์ชันล่าสุด