ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่ปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.” โดยการกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบ สำหรับผู้สอบผ่านฯ ก่อนปี 2560 สามารถขอใบแทนได้ทางไปรษณีย์ และขอได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี รายละเอียดดูได้ที่ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การขอใบแทนหนังสือรับรองผลฯ "
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้