คำถามที่สอบถามบ่อย
ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่

คำค้น :
ค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้ทั้งหมด 2 รายการ


 

หัวข้อคำถาม : ทำหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. หาย
คำถาม : ถ้าสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว แต่ทำหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. หาย จะติดต่อขอรับใหม่ได้อย่างไร

คำตอบ :
การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.
(กรณีสูญหาย หรือไม่ได้รับ)

หลักฐานที่ต้องใช้

1. ใบคำร้องขอใบแทนหนังสือรับรองฯ (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบคำร้อง)
2. ใบแจ้งความเอกสารหาย (ใช้เฉพาะกรณีสูญหายเท่านั้น)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)


วิธีการขอใบแทนฯ

1. การติดต่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมนำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ “อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี”


2. การติดต่อขอรับทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 Download คำร้อง และกรอกข้อความในใบคำร้องให้สมบูรณ์
2.2 แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
2.3 นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่ “กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000”


หัวข้อคำถาม : หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มีอายุกี่ปี
คำถาม : อยากทราบว่า หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มีอายุกี่ปี

คำตอบ : หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มิได้ระบุวันที่หมดอายุไว้ สามารถใช้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ตลอดไป หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

1