ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 178 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 29 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์)
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1)
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 25 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 45 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 77 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...