ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 168 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 8 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 10 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 13 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 28 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษและนักวิชาการเผยแพร่
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 41 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 40 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 18 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 41 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,นายช่างเครื่องยนต์,นายช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...