ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 130 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการพัฒนาชุมชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)
  หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
78 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 164 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก,นักวิชาการสาธารณสุข
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 51 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 46 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานโยธา
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 43 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 53 คน  
ค้นเฉพาะ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน)
  หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 229 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 98 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 159 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 195 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 131 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...