การจัดสอบภาค ก. เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.
why husbands cheat married men and affairs catch a cheat
how to tell if wife has cheated I cheated on my girlfriend how women cheat
women cheat on their husbands site reasons people cheat


สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดปฏิทินให้ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.   เพื่อจัดสอบภาค ก. เป็นกรณีพิเศษ        รวมทั้งแจ้งกำหนดการให้ผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.  กรอกใบสมัครสอบและกำหนดวันสอบข้อเขียน รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ตามไฟล์แนบ
  เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร