ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น :
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 16 รายการ


 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
สำนักงาน ก.พ. กำลังจะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็...


 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship...


 

เปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ...


 

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง **(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท...


 

แจ้งเตือนผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุกศูนย์สอบทราบว่า ...ขณะนี้ได้มีประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครสอบได้...


 

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่ปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การพิมพ์หนังสือรับรองผ...


 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวนหลายตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแ...


 

รับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป และทุน UIS สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปี 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/s...


 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2560
สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและการขอดูคะแนนสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครสอบสามารถดูประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ...


 

คู่มือการสอบเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.
     ขณะนี้สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือคู่มือการสอบเข้ารับราชการเล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้ารับราชการ การดำเนินการสอบของ ก...


1 2