ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น :
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 12 รายการ


 

แจ้งเตือนผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุกศูนย์สอบทราบว่า ...ขณะนี้ได้มีประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครสอบได้...


 

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่ปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การพิมพ์หนังส...


 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวนหลายตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแ...


 

รับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไป และทุน UIS สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปี 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/s...


 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2560
สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและการขอดูคะแนนสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครสอบสามารถดูประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ...


 

คู่มือการสอบเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.
     ขณะนี้สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือคู่มือการสอบเข้ารับราชการเล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้ารับราชการ การดำเนินการสอบของ ก...


 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า....      1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น      2. หนังสือรับรองนี้สาม...


 

ผู้เข้าสอบโปรดทราบ....
สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนให้ผู้เข้าสอบทราบว่า การดำเนินการสอบของ ก.พ. มีระเบียบและวิธีการที่รัดกุมมาก ไม่มีทางช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองนี...


 

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้ก่อนเข้าสอบภาค ก. ของ ก.พ.
สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่  1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ  2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาช...


 

ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้ออกกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2553    โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้สนใจสามารถดู...


1 2