รายละเอียดงาน
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถ.พระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรบม วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตร คู่มือและสื่อในการฝึกอบรม หรือโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรม (ทางเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ และพลังงาน)
(๒) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรม (ทางเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ และพลังงาน)
(๓) ร่วมดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้กับภาครัฐและเอกชน และกำกับดูแล ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และออกหนังสือรับรองบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย
(๔) ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรด้านพลังงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
(๕) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ และพลังงาน)
(๖) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานออกหนังสือรับรองและเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน
(๗) ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สาธิต และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงาน
(๘) ปฏิบัติงานด้านการทดสอบความรู้และสมรรถนะของบุคลากรด้านพลังงาน และการประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๙) ปฏิบัติงานทางด้านระบบการจัดเก็บและเผยแพร่หลักสูตร คู่มือและสื่อการฝึกอบรม ฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
(๑๐) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
/ ๓. ด้านการ ...


๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
(๒) จัดอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ และประชาชน
(๓) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและให้บริการข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน
- ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน และการเขียนโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส่วนที่ ๒ ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://้https://dede.thaijobjob.com
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1