ค้นหางานราชการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานอัยการสูงสุด 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ชื่อตำแหน่ง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง