ค้นหางานราชการ
 
กรมศิลปากร 15 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ชื่อตำแหน่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมทรัพยากรธรณี 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 ชื่อตำแหน่ง