ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
สำนักงาน ก.พ. กำลังจะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 2. เป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่เคยมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ยกเว้น ใบรับรองฯ ที่มีเป็นโมฆะ หรือต้องการสมัครในระดับวุฒิที่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job2.ocsc.go.th
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้