ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวนหลายตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ โดยจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การสอนงานของปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการยังกระทรวง กรมต่าง ๆ คุณสมบัติจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี และ จบปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8928, 8825 และ 9937 หรือ www.opdc.go.th หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 02141 9015 – 18 www.igpthai.org , www.facebook.com/psedthai สามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครเข้ารับราชการภายใต้โครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCwLPNGrY0JygBhonfSWeAOV4boi7mvOkBKCdYrEopfPNrw/viewform?c=0&w=1 สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า…
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้