การขอใบแทนหนังสือรับรองการสอบภาค ก.

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.
(กรณีสูญหาย หรือไม่ได้รับ)


หลักฐานที่ต้องใช้

1. ใบคำร้องขอใบแทนหนังสือรับรองฯ (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบคำร้อง)

2. ใบแจ้งความเอกสารหาย (ใช้เฉพาะกรณีสูญหายเท่านั้น)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

วิธีการขอใบแทนฯ

1. การติดต่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมนำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ “อาคาร 8 ชั้น 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี”

2. การติดต่อขอรับทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 Download คำร้อง และกรอกข้อความในใบคำร้องให้สมบูรณ์

2.2 แนบหลักฐานตามข้อ 2-5

2.3 นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่   

“กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

47/101 สำนักงาน ก.พ.  ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี   11000”


   
 
  ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้