ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบรับรอง ภาค ก. ของ ก.พ. นําไปใช้อย่างไร

ใบรับรองภาค ก. ของ ก.พ. มีชี่อเต็มๆ ว่า “หนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.” ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่ ก.พ. ออกให้กับผู้สอบผ่านภาค ก. ทีดำเนินการสอบโดยส่วนราชการต่างๆ (กรมต่าง ๆ ในราชการพลเรือน) และดําเนินการสอบโดย ก.พ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มาจนถึงปัจจุบัน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในราชการพลเรือน กําหนด หลักสูตรการสอบไว้ 3 ภาค คือ 1) ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 2) ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และ 3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยมี เกณฑ์การตัดสินว่า ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านใน แต่ละภาค

การดําเนินการสอบในปัจจุบัน ก.พ. เป็นผุ้ดำเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถ ทั่วไป (ภาค ก. ) ทุกสาขาวิชา ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท แล้วจะออกหนังสือ รับรองการสอบผ่านภาค ก. ใหกับผูที่ได้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. จากนั้นส่วนราชการ ต่าง ๆ จะเป็นผุ้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ ตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษาในระดับที่ต้องการ และไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีตาแหน่งว่างและต้องการรับสมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องลง ประกาศในเว็บไซตข์องสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ต้องติดตามข่าวรับสมัครสอบเข้ารับราชการทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th อยู่เสมอและเมื่อมีส่วนราชการใดรับ สมัครสอบแข่งขันฯ ในสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิการศึกษาของตัวเอง ก็สามารถสมัครได้โดยใช้หนังสือ รับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ไปเป็นหลักฐานการสมัครสอบ

สําหรับผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ควรติดตามข่าวทาง เว็บไซตข์องสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th เช่นเดียวกัน และควรสมัครเป็นสมาชิกของ เว็บไซต์ เพื่อจะได้ทราบข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน ภาค ก. ของ ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ