ข้อ 1. 23 22 24 72 18 17 19...
1. 52
2. 55
3. 57
4. 62

ข้อ 2. ถ้า 7 * 8 = 78 และ 3 * 7 = 55 จงหาค่าของ a * 3b
1. a2 + 9b2
2. 2a + 6b
3. 2a + 9b2
4. 3a2 + 9b


ข้อ 3. เมื่อเทียบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศในปี 2548 และ ปี 2550 แล้ว พบว่า มีแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่น ๆ ในอัตราอย่างไร
1. 1 : 3
2. 1 : 2
3. 2 : 3
4. 3 : 7

ข้อ 4. พวกเราโชคดีที่ได้เกิดในเมืองไทย เพราะคนไทยมีน้ำใจ มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ชอบช่วยเหลือหาก เห็นใครโดนรังแกโดยไม่มีทางสู้ ลึก ๆ แล้วคนไทยอยากเห็นความยุติธรรมในสังคม เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นเช่นนั้น
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1. คนไทยเป็นคนรักความยุติธรรม
2. คนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคนโชคดี
3. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นการแสดงความมีน้ำใจ
4. เราสามารถแสดงความมีน้ำใจโดยการเป็นอาสาสมัคร

ข้อ 5. การฝึกอบรมครูก็เหมือนการฝึกอบรมการฝีมือศิลปะและศาสตร์ทุกชนิด ต้องใช้คนที่รู้ที่ชำนาญฝึก หมายความว่า ถ้าจะฝึกครูสอนชั้นประถมก็ต้องให้คนที่ชำนาญในการสอนชั้นประถมเป็นผู้ให้การฝึก ครูมัธยม ก็เช่นเดียวกัน แต่ครูสอนภาษาไทยในประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดความชำนาญน้อยที่สุด โดยแท้จริงแล้ว ในวงการฝึกหัดครูมีน้อยคนเล็งเห็นว่าการสอนภาษาของตนเองเป็นงานสอนที่ยากที่สุดในกระบวนการสอนวิชาต่างๆ
การนำเสนอข้อความนี้เป็นลักษณะใด
1. การวิเคราะห์
2. การวิจารณ์
3. การชี้แจง
4. การเล่าประสบการณ์

Find the meaning of the underlined word
ข้อ 6. The arguments in the mouths of the heretics had never before been expressed with such verve and freshness.
1. strength
2. intelligence
3. insensitivity
4. dynamism

ข้อ 7. A whiff of mortality can give us a better appreciation of the here and now.
1. a trace of
2. a suddenness of
3. a slice of
4. a vision of

Choose the best answer to fill in the following sentences.
ข้อ 8. To discover the charm of Alabama, tourists may ________ a deep-sea adventure or slide quietly through an ancient delta in search of an alligator.
1. pack away
2. cast off
3. brave out
4. step up


ข้อ 9. The best title for this passage would be________.
1. Take It or Leave It
2. Use Them or Lose Them
3. A Well-known Fact about Our Brains
4. The Mystery of Human Beings’ New Brain Cells

ข้อ 10. The paragraph that might follow those above should be about_________.
1. the detailed description of the process of the research involved
2. all the reviewed literature concerning the findings
3. what benefits rats will get from the research results
4. the weak points and limitations of the research presented

จงตอบคำถามในข้อ 1 และ 2 โดยในแต่ละข้อ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
1. เมื่อท่านได้รับทุนรัฐบาล ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างไร

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวลี “สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา”