ข้อ 1. 13 9 3 15 25 5 17 49 7 19 81 9 21 …
1. 11
2. 23
3. 121
4. 441

ข้อ 2. 3 14 7 45 15 124 31 …
1. 160
2. 252
3. 315
4. 378

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก (1) – (4)

ข้อ 3. ถ้า a = 2b และ c = 2a ดังนั้น a + b + c มีค่าเท่ากับข้อใด
1. 3b
2. 4b
3. 6b
4. 7b

ข้อ 4. เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร
1. 120
2. 132
3. 140
4. 168

ข้อ 5.
1. ถ้าค่าในสดมภ์ ก มากกว่าค่าในสดมภ์ ข
2. ถ้าค่าในสดมภ์ ข มากกว่าค่าในสดมภ์ ก
3. ถ้าค่าในสดมภ์ ก เท่ากับค่าในสดมภ์ ข
4. ถ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก หรือสดมภ์ ข มีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 6.
1. ถ้าค่าในสดมภ์ ก มากกว่าค่าในสดมภ์ ข
2. ถ้าค่าในสดมภ์ ข มากกว่าค่าในสดมภ์ ก
3. ถ้าค่าในสดมภ์ ก เท่ากับค่าในสดมภ์ ข
4. ถ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก หรือสดมภ์ ข มีค่ามากกว่ากัน


ข้อ 7. ในปี 2549 มีการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มจากปี 2548 ประมาณกี่คัน
1. 13,200
2. 17,700
3. 20,100
4. 24,400

ข้อ 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ในปี 2549 มีการผลิตรถยนต์นั่งประมาณ 1 ใน 4 ของการผลิตรถยนต์โดยรวม
2. ปี 2548 – 2549 มีการผลิตรถกระบะรวมประมาณร้อยละ 83 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
3. ในปี 2548 มีการผลิตรถกระบะมากกว่า 1 ตัน เป็นจำนวนประมาณ 552 เท่าของการผลิตรถกระบะน้อยกว่า 1 ตัน
4. ในปี 2549 การผลิตรถโดยสารมากกว่า 10 ตันและการผลิตรถกระบะน้อยกว่า 1 ตัน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

คำสั่ง จงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก 1. – 4. ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด

ข้อ 9. ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ?
1. ครู นักเรียน
2. ศิลปิน นักแสดง
3. แพทย์ พยาบาล
4. ชำนาญ เชี่ยวชาญ

ข้อ 10. ความร้อน : ไฟ : : ? : ?
1. ความมุ่งมั่น ความอดทน
2. ความเกียจคร้าน ความฟุ่มเฟือย
3. ความสำเร็จ ความพยายาม
4. ความปลอดภัย ความประมาท

คำสั่ง ตั้งแต่ข้อ 11 ถึงข้อ 12 ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ ๆ จากเงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณา ข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อ

เงื่อนไข
-  พีระพล กุลวิทย์ และอิทธิ เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ำกัน
-  ขนมที่ทั้งสามคนซื้อได้แก่ ทองหยอด ถั่วตัด ฝอยทอง และ ข้าวตู ทั้งนี้ชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงกันตามลำดับ ข้างต้น
-  กุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตู
-  อิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับกุลวิทย์เลย
-  มีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียว
-  ขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือ ข้าวตู

ข้อ 11. ข้อสรุปที่ 1 อิทธิซื้อทองหยอด
          ข้อสรุปที่ 2 ฝอยทองเป็นขนมที่กุลวิทย์ซื้อ
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 12. ข้อสรุปที่ 1 ขนมที่อิทธิพลซื้อ คือ ข้าวตู และ ฝอยทอง
          ข้อสรุปที่ 2 ขนมที่กุลวิทย์ซื้อ คือ ถั่วตัด และ ทองหยอด
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

คำสั่ง ตั้งแต่ข้อ 13 ถึงข้อ 14 ข้อสอบจะประกอบด้วยเงื่อนไข และข้อสรุปเป็นคู่ ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวอักษร และเครื่องหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้ศึกษาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ และอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณา ข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อข้อ 13. ข้อสรุปที่ 1 A < D
          ข้อสรุปที่ 2 G > A
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 14. ข้อสรุปที่ 1 B < D
          ข้อสรุปที่ 2 A + B > C
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 15. หลายคนเข้าใจกันว่า ปะการังเป็นพืชชนิดหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว ปะการังเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อท้องทะเล เนื่องจากแนวปะการังจะเป็นแหล่งที่อยู่ และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ปะการังกำเนิดทรายให้กับทรายหาด โดยเกิดจากการสึกกร่อนของโครงสร้างหินปูน ทำให้หินปูนปะการัง แตกย่อยละเอียดเป็นเม็ดทรายที่ขาวสะอาด
          ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1. สัตว์ที่มีคุณค่าต่อท้องทะเลทุกชนิด คือ ปะการัง
2. ไม่มีปะการังชนิดใด เป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณค่าต่อท้องทะเล
3. สัตว์ที่ไม่มีคุณค่าต่อท้องทะเลไม่ใช่ปะการัง
4. สัตว์บางชนิดที่มีคุณค่าต่อท้องทะเล คือ ปะการัง

ข้อ 16. มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะ เป็นสายใยที่ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง อันนำไปสู่ความมั่นคงของสังคม
          ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1. สมาชิกในสังคมจะมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน ก็ต่อเมื่อสังคมมีความมั่นคง
2. ถ้าสมาชิกในสังคมใดไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกันแล้ว สังคมนั้นย่อมอ่อนแอ
3. สังคมใดขาดความมั่นคง แสดงว่าสมาชิกในสังคมนั้นไม่มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน
4. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสังคม เป็นปัจจัยที่ทำให้สังคมเข้มแข็งและมั่นคง

ข้อ 17. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
2. วิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญ
3. คัดเลือกหาคำตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด
4. และต้องมีการวางกรอบความต้องการสำหรับเป็นแนวทางการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า

ข้อ 18. รัฐบาลจะออกมาตรการบังคับจำกัดการทิ้งขยะและส่งเสริมการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งออกกฎหมาย อำนวยความสะดวกแก่องค์กรที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          สาระสำคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
1. การลดจำนวนขยะ
2. การนำขยะมาใช้ประโยชน์
3. การใช้ประโยชน์จากของที่มีอยู่
4. การจูงใจให้รักษาสภาพแวดล้อม

ข้อ 19. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐนำผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ถือว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมข้อใด
1. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ข้อ 20. การกระจายอำนาจในการตัดสินใจคืออะไร
1. มอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามสายการบังคับบัญชา
2. มอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ เรื่องนี้โดยตรง
3. มอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ
4. มอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลงานน่าเชื่อถือ

Instructions: Fill in the blank.
ข้อ 21. There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain.
1. risk
2. threat
3. danger
4. warning

ข้อ 22. Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs.
1. sounds
2. versions
3. patterns
4. instruments

Instructions: Choose the correct answer.
ข้อ 23. You can see all ___________ you need on the screen.
1. information
2. an information
3. the information
4. of information


ข้อ 24. The seminar programme largely deals with the _________.
1. obstacles of Australian government
2. reform of Australian public service
3. structure of Australian public facilities
4. management of Australian public service

ข้อ 25. The word “insight” (line 3, paragraph 2) refers to ________.
1. valuable innovations
2. a long vision
3. modern practices
4. deep understanding