ข้อ 1. 7 10 15 24 41 72 ...
1. 115
2. 125
3. 130
4. 140

ข้อ 2.

1.
2.
3.
4.

ข้อ 3. ในการทำข้อสอบคัดเลือกวิชาหนึ่งซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนกำหนดว่า ถ้าตอบถูกให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน ถ้าตอบผิดจะหักคะแนนข้อละ 2 คะแนน เจษฎาทำข้อสอบครบทั้ง 20 ข้อ และได้คะแนนในการสอบวิชานี้ 51 คะแนน อยากทราบว่าเจษฎาทำข้อสอบถูกกี่ข้อ
1. 7
2. 9
3. 13
4. 15

ข้อ 4. จากผลการสำรวจในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 800 คน ปรากฏว่านักเรียนเป็นสมาชิกของชมรมดนตรี 50% ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่เป็นสมาชิกของชมรมกีฬา 30% ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนที่เป็นสมาชิกของทั้งสองชมรม 5% ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของทั้งสองชมรมมีกี่คน
1. 120
2. 160
3. 200
4. 240

ข้อ 5.
1. ค่าในสดมภ์ ก. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ก.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.
4. ไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 6.
1. ค่าในสดมภ์ ก. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ก.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.
4. ไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากัน


ข้อ 7. นายกานต์มีเงินในไทยอยู่ 4 ล้านบาท เขานำไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 2 ก.ค. ปีที่ 1 จะทำให้นายกานต์ได้เงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่าที่เขาจะนำไปแลกในวันที่ 31 ต.ค. ปีที่ 1 ประมาณเท่าใด
1. 54,460
2. 64,460
3. 255,130
4. 285,300

ข้อ 8. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศสกุลใดที่มีการอ่อนตัวลงน้อยที่สุด
1. ริงกิตมาเลเซีย
2. เปโซฟิลิปปินส์
3. ดอลลาร์สิงคโปร์
4. รูเปียอินโดนีเซีย

ข้อ 9. จดหมาย : ซอง :: ? : ?
1. คน เสื้อ
2. ข้าวหลาม ไม้ไผ่
3. ถุงเท้า รองเท้า
4. กระเป๋า หนังสือ

ข้อ 10. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า : สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน :: ? : ?
1. พื้นที่ ปริซึม
2. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ลูกบาศก์
3. วงกลม กรวยกลม
4. หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม


ข้อ 11. ข้อสรุปที่ 1 นักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศสใช้กระเป๋าเดินทางสีขาว
          ข้อสรุปที่ 2 นักท่องเที่ยวสัญชาติสวีเดนใช้กระเป๋าเดินทางสีเหลือง
1. ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 12. ข้อสรุปที่ 1 นักท่องเที่ยวสัญชาติแคนาดากำหนดวันที่จะพักที่จังหวัดกระบี่นาน 10 วัน
          ข้อสรุปที่ 2 นักท่องเที่ยวสัญชาติเดนมาร์กใช้กระเป๋าเดินทางสีน้ำตาล
1. ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง


ข้อ 13.
1. ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข
4. ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 14.
1. ข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข
4. ข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 15. ข้อใดเป็นลำดับที่ 3
1. มีพัฒนาการความเป็นสถาบันที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย
2. และครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ ทั้งในทางกว้างและในเชิงลึก
3. ระบบราชการเป็นกลไกของรัฐที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนยาวนาน
4. ในการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาคราชการจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง

ข้อ 16. ข้อใดเป็นลำดับที่ 1
1. ขณะที่ประชากรสูงวัยกลับมีเพิ่มมากขึ้น
2. การมีรายได้เพิ่มขึ้นของประชากรวัยทำงานจึงเป็นความจำเป็นอย่างมาก
3. ทำให้แรงงานหนึ่งคนมีภาระต้องเลี้ยงดูคนอย่างน้อย 2 คน คือ ตนเอง และคนสูงวัยอีก 1 คน
4. โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีคนหนุ่มสาวเข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง

ข้อ 17. ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
1. วงการแพทย์ของจีนกล่าวไว้ว่าการที่ร่างกายปรากฏอาการเจ็บป่วยเป็นเพราะเสียสมดุล
2. เนื่องจากเชื้อโรคหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายมีหยินหรือหยางมากเกินไป
3. เมื่อร่างกายเสียสมดุลจะส่งผลให้อารมณ์เสียสมดุลตามไปด้วย
4. ดังนั้นการรักษาของแพทย์จีนจึงเน้นเรื่องการปรับสมดุล

ข้อ 18. ข้อความตอนใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
1. แม่หรือมารดาเป็นคำเรียกบุคคลสำคัญที่สุดของครอบครัว
2. แม่สำคัญและมีพระคุณต่อลูกเพราะเป็นผู้ให้กำเนิด
3. แม่สำคัญในครอบครัวเพราะต้องอบรมเลี้ยงดูลูกและดูแลบ้าน
4. ดังนั้นความหมายของคำว่าแม่ในทุกภาษาและทุกวัฒนธรรมจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง

ข้อ 19. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคำใช้จำนวนมาก เมื่อต้องการกล่าวชมก็มักสรรหาคำไปในทางบวก ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ดีที่ทำให้ผู้ฟังพอใจ แต่บางครั้งอาจจะพบว่าถ้อยคำดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่พอใจก็ได้ หากเป็นการใช้ไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกคน
ข้อความข้างต้นเน้นความสำคัญเรื่องใด
1. การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย
2. การเลือกใช้คำแสดงความรู้สึก
3. การใช้ภาษาให้เหมาะแก่วัตถุประสงค์
4. การใช้ภาษาให้เหมาะแก่กาลเทศะ

ข้อ 20. ข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลักและสินค้าส่งออกทำรายได้ให้แก่ประเทศแล้ว ข้าวยังเป็นของขวัญที่ผู้รับนำไปบริโภคได้ และไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ แต่ยังเป็นการอุดหนุนชาวนาผู้ปลูกข้าวและประหยัดเงินตราต่างประเทศอีกด้วย
ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด
1. ชี้ให้เห็นความสำคัญของข้าว
2. แนะนำให้ซื้อข้าวเป็นของขวัญ
3. สนับสนุนให้ช่วยเหลือเกษตรกร
4. เสนอให้เลือกซื้อของขวัญที่มีค่า

Instructions: Select the most appropriate choice for each item.
ข้อ 21. Interviewer: How are you doing?
          Interviewee: I’m fine, thank you.
          Interviewer:                   ?
          Interviewee: No, sir, I had no trouble at all.
1. What is the problems at your office
2. Did you like the office you worked
3. Was there any problems at the office
4. Did you have any trouble finding us

Instructions: Fill in the blank.
ข้อ 22. The Prime Minister will be leaving today to                   the Asia-Europe Meeting.
1. visit
2. enter
3. attend
4. report

Instructions: Chose the correct answer.
ข้อ 23. Thailand’s gross domestic product                   to expand four to five percent this year.
1. expects
2. is expect
3. expected
4. is expected


ข้อ 24. The purpose of this letter is to                   .
1. return the printers that have been used
2. ask for technician and order more printers
3. stop the order of ten printers and choose another model
4. complain that printers are not the model specified in the brochure

ข้อ 25. What is NOT the problem of the one-week trial printer?
1. It puts ink spots on the paper.
2. The paper sticks in the printer.
3. Some functions do not work well.
4. The printer was not delivered on time.