คำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ 1. 3 9 12 21 33 54 …
1. 59
2. 68
3. 72
4. 87

ข้อ 2. 4 9 16 25 36 ....
1. 54
2. 49
3. 64
4. 81

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก (1) – (4)

ข้อ 3. สุดาซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา 1,000 บาท ถ้าสุดาต้องการขายรองเท้าคู่นี้ให้ได้กำไรร้อยละ 10 แล้วสุดาจะต้อง ขายรองเท้าคู่นี้ไปในราคากี่บาท
1. 1,100
2. 1,200
3. 1,300
4. 1,400

ข้อ 4. ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้ไปร่วมงานทั้งสิ้น 180 คน ในจำนวนนี้มีผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก 10 คน อยากทราบว่ามี เด็กไปร่วมในงานนี้กี่คน
1. 40
2. 55
3. 85
4. 90

คำสั่ง ให้ศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ความเข้าใจจากข้อมูลนั้น ๆ เป็นหลักในการทำตอบข้อ 5. อัตราส่วนของจำนวนโรงงานในปีที่ 3 : ปีที่ 4 ของภาคใดมีอัตราใกล้เคียงกับอัตราส่วน 3 : 2
1. ภาคใต้
2. ภาคกลาง
3. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อ 6. ในปีที่ 2 จำนวนโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคเหนือ : ภาคใต้ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณเท่าใด
1. 1 : 4 : 11
2. 9 : 5 : 2
3. 11 : 4 : 1
4. 12 : 1 : 4

คำสั่ง จงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก (1) – (4) ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด

ข้อ 7. มุ้งลวด : หน้าต่าง :: รูปภาพ : ?
1. ผนัง
2. สีสัน
3. อัลบั้ม
4. กรอบรูป

ข้อ 8. วัด : พระ :: ศาล : ?
1. คดี
2. แพ่ง
3. ตำรวจ
4. ทนายความ

ข้อ 9. ลูกแกะ : หมาป่า :: แมลง : ?
1. ผึ้ง
2. จิ้งจก
3. หนอน
4. ดอกไม้

คำสั่ง ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุป จากเงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณาข้อสรุปของแต่ละข้อข้อ 10. สรุปได้ว่า กานต์เลือกลงทะเบียนรายวิชาดนตรีไทยและวาดรูป
1. ข้อสรุปนี้เป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่จริงตามเงื่อนไข

ข้อ 11. สรุปได้ว่า กรและกานต์ มีหนึ่งรายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเหมือนกัน
1. ข้อสรุปนี้เป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่จริงตามเงื่อนไขข้อ 12. สรุปได้ว่า E < G
1. ข้อสรุปนี้ถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ข้อ 13. สรุปได้ว่า C > G
1. ข้อสรุปนี้ถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

คำสั่งจงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลำดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ

ข้อ 14. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1. เพราะการสื่อสารถึงผู้อ่านในบางคำหรือสำนวนต้องแปลความ
2. นักเขียนในสมัยปัจจุบันจึงไม่นิยมนำมาแต่งหนังสือเป็นเรื่องยาว ๆ
3. ภาษาร้อยกรองมีแบบแผนตามฉันทลักษณ์ของร้อยกรองแต่ละประเภท
4. ส่วนมากในปัจจุบันนักเขียนจะนำร้อยกรองบางชนิดมาเขียนเป็นนิทานสำหรับเด็ก

ข้อ 15. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. ตามแบบหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติดังแต่ก่อนเท่านั้น
2. ให้เป็นไปตามหลักวิชา และมาตรฐานอันสมควรอีกด้วย
3. งานบุคลากรมิใช่เป็นเพียงแต่งานร่างคำสั่งหรือร่างหนังสือขออนุมัติ
4. แต่บุคลากรจะต้องวิเคราะห์และเสนอหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

คำสั่ง จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วเลือกตอบว่า คำหรือกลุ่มคำใดใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 16. กฎหมายใหม่ได้รวบรวม(1) และปรับปรุง(2) บทบัญญัติอันเกี่ยวกับ(3) ความผิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถให้ความปกป้อง(4) แก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น
1. คำหรือกลุ่มคำ “รวบรวม” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
2. คำหรือกลุ่มคำ “ปรับปรุง” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3. คำหรือกลุ่มคำ “เกี่ยวกับ” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
4. คำหรือกลุ่มคำ “ให้ความปกป้อง” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 17. วิธี(1) ตรากฎหมาย(2) ของฝ่ายนิติบัญญัติ อาจช้าเกินกว่าที่จะออกกฎหมาย(3) มาใช้ได้ทันเหตุการณ์(4)
1. คำหรือกลุ่มคำ “วิธี” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
2. คำหรือกลุ่มคำ “ตรากฎหมาย” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3. คำหรือกลุ่มคำ “ออกกฎหมาย” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
4. คำหรือกลุ่มคำ “ทันเหตุการณ์” ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 18. การสนองคุณชาตินั้นหาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการ กำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศอย่างน้อย เท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา
สาระสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด
1. สิทธิ
2. เงื่อนไข
3. โอกาส
4. ข้อจำกัด

ข้อ 19. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในวาระเริ่มแรก หน่วยงานใดต้องจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกัน
1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข้อ 20. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้รักษาราชการแทน
1. มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
2. สามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้
3. เหตุในการมีผู้รักษาราชการแทนมาจากกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
4. เป็นการรับมอบอำนาจมาจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

Instructions: Choose the correct answer.
ข้อ 21. A :                  
          B : It’s 520 baht.
1. What price for this?
2. How do you charge?
3. How much does it cost?
4. How can I pay for this?

ข้อ 22. A : I think we should find more data.
          B : I agree, ___________ who could help.
1. do you mind
2. you can do it or
3. but my primary concern is
4. let me see if I understand you correctly

Instructions: Choose the correct answer.
ข้อ 23. A : Do you think this suit is appropriate for the party?
          B :                  
1. I don’t appreciate it.
2. Yes, I agree with you.
3. It’s not what I ordered.
4. Yes, it looks just perfect.

Instructions: Read the following passage and select the best answer for each item.

ข้อ 24. A good sleep will NOT make you ____.
1. happy
2. healthy
3. feel sleepy
4. look young

ข้อ 25. Which of the following statements is TRUE?
1. Sleep can make us become more stressful.
2. A good sleep makes people feel good and relaxed.
3. People can live without water if they get a good sleep.
4. Balanced food and exercise are more important than a good sleep.