ข้อ 1. 12 24 36 60 96 ….
1. 108
2. 114
3. 132
4. 144

ข้อ 2. 47 57 60 70 71 81 80 90 ....
1. 87
2. 90
3. 95
4. 97

ข้อ 3. ปัจจุบันอายุของโอรวมกับเลขที่บ้านมีผลลัพธ์เป็น 198 ถ้าในอีก 10 ปีข้างหน้า โอจะมีอายุเป็น ของเลขที่บ้าน อยากทราบว่าบ้านของโอเลขที่เท่าใด
1. 42
2. 57
3. 84
4. 156

ข้อ 4. ถ้า 2*3 = 12 และ 4*5 = 40 แล้ว 1*7 มีค่าเท่ากับข้อใด
1. 7
2. 9
3. 12
4. 14

ข้อ 5.
1. ค่าในสดมภ์ ก. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ก.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.
4. ไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 6.
1. ค่าในสดมภ์ ก. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่าค่าในสดมภ์ ก.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.
4. ไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากัน


ข้อ 7. ตั้งแต่ปีที่ 1 – 6 มีผู้ว่างงานประมาณร้อยละเท่าใดของกำลังแรงงาน
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

ข้อ 8. อัตราส่วนของผู้มีงานทำต่อผู้ว่างงานในปีใดมีค่าน้อยที่สุด
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

ข้อ 9. ลิปสติก : เครื่องสำอาง :: เครื่องใน : ?
1. ตับ
2. สัตว์
3. อวัยวะ
4. ร่างกาย

ข้อ 10. ลุง : ปู่ :: ป้า : ?
1. น้า
2. อา
3. ตา
4. ยาย


ข้อ 11. สรุปว่า ฤดี อายุ 14 ปี
1. ข้อสรุปนี้เป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่จริงตามเงื่อนไข

ข้อ 12. สรุปว่า เดช กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 1
1. ข้อสรุปนี้เป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่จริงตามเงื่อนไข


ข้อ 13. สรุปว่า 2ก < (ก+ข)
1. ข้อสรุปนี้ถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ข้อ 14. สรุปว่า ฉ > ค
1. ข้อสรุปนี้ถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ข้อสรุปนี้ผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ข้อสรุปนี้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ข้อ 15. ข้อใดเป็นลำดับที่ 2
1. เพราะเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาและเรียนรู้จากผู้ใหญ่ในสังคม
2. ขอให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันว่า
3. แต่สังคมต่างหากที่จะเป็นห้องเรียนต้นแบบของการเรียนรู้ของเยาวชนที่ดีที่สุด
4. การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อ 16. ข้อใดเป็นลำดับที่ 1
1. ทหารเหล่านี้จะนุ่งหยักรั้งทำให้เห็นรอยสักอย่างชัดเจน
2. จิตรกรรมฝาผนังของล้านนามักแสดงภาพทหารที่มีรอยสัก
3. ลวดลายที่สักมีทั้งภาพสัตว์ในตำนานและสัตว์ธรรมดาทั่วไป
4. นอกจากนี้ยังนิยมสักภาพนกอยู่ในกรอบที่ตกแต่งลวดลาย

ข้อ 17. งวง คือจมูกของช้าง หน้าที่หลักใช้เป็นอวัยวะในการหายใจ งวงเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งที่สุด เพราะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เป็นทั้งจมูก มือ นิ้ว และท่อดูดน้ำ
1. คำหรือกลุ่มคำ “หน้าที่” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
2. คำหรือกลุ่มคำ “น่าทึ่ง” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3. คำหรือกลุ่มคำ “เพราะ” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
4. คำหรือกลุ่มคำ “และ” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 18. คนทุกคนมีสถานการณ์ที่จะล้มลงได้เหมือนกัน แต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลุกขึ้นได้เสมอเมื่อเขาล้มลง
1. คำหรือกลุ่มคำ “สถานการณ์” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
2. คำหรือกลุ่มคำ “เหมือนกัน” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
3. คำหรือกลุ่มคำ “แต่” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
4. คำหรือกลุ่มคำ “เมื่อ” ใช้ได้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 19. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดของข้อความข้างต้น
1. ซากุระแห่งบ้านเกิด
2. ซากุระแห่งความหวัง
3. ซากุระแห่งการรอคอย
4. ซากุระแห่งแรงบันดาลใจ

ข้อ 20. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่บอกให้นักเรียนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนโดยการลดการใช้พลังงาน
1. สมคิดใช้กระดาษจนครบทั้งสองหน้า
2. สมศรีฟังบรรยายเรื่องการประหยัดพลังงานเสมอ
3. สมใจปิดไฟในห้องน้ำทันทีหลังจากเสร็จภารกิจ
4. สมพรเขียนข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไว้บนโต๊ะทำงาน

Instructions: Choose the correct answer.
ข้อ 21. A :                  
          B : It’s 520 baht.
1. What price for this?
2. How do you charge?
3. How much does it cost?
4. How can I pay for this?

Instructions: Choose the correct answer that the same as the underlined word.
ข้อ 22. He takes an English course in order to study abroad.
1. at home
2. in other schools
3. in different area
4. in a foreign country

Instructions: Fill in the blank.
ข้อ 23. There are many large cities                   Asia.
1. in
2. at
3. on
4. out

Instructions: Read the following passage and select the best answer for each item.

ข้อ 24. The purpose of this memo is to                   .
1. thank all employees for using a 15% discount at ABC Department Store
2. tell all employees about the discount offered by ABC Department Store
3. ask all employees to make identification card during the Christmas season
4. Invite all employees to celebrate the Christmas season at ABC Department Store

ข้อ 25. This memo is written by                   .
1. All employees of the company
2. the HR manager of the company
3. the ABC Department Store’s employees
4. the HR manager of ABC Department Store