ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 98 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 29 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 71 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 66 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 129 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 317 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 150 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 302 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 341 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 140 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันสิรินธร)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10