ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 94 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์)
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1)
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 25 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 77 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 63 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 116 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 105 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 121 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10