ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 69 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 14 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 283 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 141 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 71 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 303 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 325 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างโยธา
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 70 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 97 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
1 2 3 4 5 6 7