ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 46 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 51 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 65 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 101 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 52 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 43 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คนพิการ (สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 98 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 75 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 155 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า นายช่างเทคนิค
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 273 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 118 คน  
1 2 3 4 5