ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 38 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 205 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1039 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1343 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 198 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 353 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 173 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์ประติมากรรม)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 127 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรม)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 137 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประติมากรรม)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 136 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
1 2 3 4