ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 18 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 302 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 170 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1974 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 699 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 498 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 478 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพลศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 203 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1826 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทสสหการปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1275 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2170 คน  
1 2