ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 20 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  รับสมัครฯ ตำแหน่งรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หน่วยงาน : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 601 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1374 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รับสมัครฯ ตำแหน่งข้าราชการ (อาจารย์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1391 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 551 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1660 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1905 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 804 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 297 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 667 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 171 คน  
1 2