ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 28 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพีวิทยา)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 72 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 583 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 416 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 836 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านศิลปวัฒนธรรม)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 337 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 318 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 256 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 214 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
  หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 226 คน  
1 2 3