ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 18 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 628 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
100 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2600 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2034 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2873 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1122 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1411 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1669 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2500 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 667 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1470 คน  
1 2