ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 37 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 191 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 137 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างภาพ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 118 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 158 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 157 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 138 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 230 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 256 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 164 คน  
1 2 3 4