ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 35 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 110 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
35 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 390 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 64 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 157 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 212 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 193 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 115 คน  
1 2 3 4