ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 9 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 236 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 719 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 630 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1047 คน  
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 492 คน  
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 937 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการจัดหางาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
48 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 8044 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2791 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1551 คน  
1