ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 37 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 358 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
100 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 998 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 139 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 118 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 126 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 98 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 130 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 86 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ขยายเวลารับสมัคร
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 463 คน  
1 2 3 4