ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 166 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
24 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
48 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 65 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองตรวจการประมง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 157 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน (งานเเผนเเละงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 70 คน  
ค้นเฉพาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  หน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 103 คน  
ค้นเฉพาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 44 คน  
ค้นเฉพาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 80 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...