ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 157 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาเกาหลี)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 175 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,โรงพยาบาลพิจิตร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 85 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 46 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 87 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเวชสถิติปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 111 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 62 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
18 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 67 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...