ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 138 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
266 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 43 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 83 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คนพิการ(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 122 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 129 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 77 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 276 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 93 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...