ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 95 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต นิติกร และพนักงานสื่อสาร(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศหรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 627 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 477 คน  
ค้นเฉพาะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 145 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 253 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 416 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 212 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 396 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 336 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 201 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10