ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 175 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งลูกมือช่าง (สวร.)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 13 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวร.)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานป้องกันควบคุัมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 44 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (ส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 34 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 110 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...