ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 112 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 11 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
19 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 244 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 181 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลเชียงคำ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 77 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(โรงพยาบาลมะการักษ์)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 252 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 187 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิก
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 908 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 838 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1010 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...