ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 90 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 24 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 57 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 35 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น ๑ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 125 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 66 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 55 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9