ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 103 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (เขต 1)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งลูกมือช่าง (เขต 1)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 13 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 22 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (เขต 1)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 15 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 1)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 25 คน  
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 64 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 64 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักโภชนาการ,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 200 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...