ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 167 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 131 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 197 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 282 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 302 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 167 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 279 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 815 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 356 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 (ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ์)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 134 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...