ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 77 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 47 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งศุลการักษ์
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 428 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 115 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างภาพ
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร , เจ้าพนักงานเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 100 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 229 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8