ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 93 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 45 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 28 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 13 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 15 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 31 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 267 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานพิธีการ
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 343 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 269 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 202 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10