ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 172 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า,นายช่างเทคนิค,โภชนากร,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 42 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักโภชนาการ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 100 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 55 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 33 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 49 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 121 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 94 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 145 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...