ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 78 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รับสมัครฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลราชบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 44 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 69 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 256 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 209 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 141 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 241 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 608 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 619 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8