ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 99 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 3 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 8 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 12 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 26 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 6 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
101 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 31 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 47 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 35 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 40 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10