ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 65 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 364 คน  
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 667 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 163 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 97 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 84 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 127 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 298 คน  
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
  หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
100 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1939 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 465 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
  หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 413 คน  
1 2 3 4 5 6 7