คำค้น :
 
 
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 50 รายการ


 

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี  ปริญญาโท เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และออกหนังสือรับรอง...


 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 12 อัตรา จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 12 อัตรา จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 ท่านใดสนใจและมีหนั...


 

ขณะนี้มีส่วนราชการต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมประชาสัมพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  ขณะนี้มีส่วนราชการต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านแล้ว...


 

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคน...


 

การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประกาศรับสมัครจากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. - 28 พ.ย. ...


 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไ...


 

การจัดสอบภาค ก. เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค. ของส่วนราชการต่าง ๆ
สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการอื่น ซึ่งประกาศรับสมัครจากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. - 28 พ.ย. 57 ทั้งนี้ ต้องเป็...


 

รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกทุนรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 2-22 กันยายน 2557 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอีย...


 

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
          สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557  ทาง http://jo...


 

ยืนยันวันสอบภาค ก. ของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งยืนยันวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของ ก.พ. ) ประจำปี 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ตามกำหนดเดิม  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ สามารถดูรายล...


1 2 3 4 5