คำค้น :
 
 
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 54 รายการ


 

การรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558  ใน...


 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อ...


 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน UIS
สำนักงาน ก.พ. กำลังรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559 ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www2.ocsc.go.th/scholarship/uis...


 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และหากไม่มีชื่อ ขอให้แจ้งที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 25...


 

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. กำลังประกาศรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี  ปริญญาโท เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และออกหนังสือรับรอง...


 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 12 อัตรา จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 12 อัตรา จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 ท่านใดสนใจและมีหนั...


 

ขณะนี้มีส่วนราชการต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมประชาสัมพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  ขณะนี้มีส่วนราชการต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านแล้ว...


 

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคน...


 

การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประกาศรับสมัครจากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. - 28 พ.ย. ...


 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไ...


1 2 3 4 5 6