คำค้น :
 
 
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 10 รายการ


 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อ...


 

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ดังรายละเอียดวุฒิในเมนู "สาระน่ารู้" หัวข้อ "วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ....


 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า....      1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น      2. หนังสือรับรองนี้สาม...


 

ผู้เข้าสอบโปรดทราบ....
สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนให้ผู้เข้าสอบทราบว่า การดำเนินการสอบของ ก.พ. มีระเบียบและวิธีการที่รัดกุมมาก ไม่มีทางช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองนี...


 

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้ก่อนเข้าสอบภาค ก. ของ ก.พ.
สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่  1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ  2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาช...


 

การสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกทุนประเภทต่าง ๆ
สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกทุนประเภทต่าง ๆ มากมาย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001621  ...


 

ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้ออกกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2553    โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้สนใจสามารถดู...


 

การขอใบแทนหนังสือรับรองการสอบภาค ก.
การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.(กรณีสูญหาย หรือไม่ได้รับ) หลักฐานที่ต้องใช้ 1. ใบคำร้องขอใบแทนหนังสือรับรองฯ (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบคำร้อง) 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย (ใช้เฉพาะกรณีสูญหายเท่...


 

เส้นทางเข้าสู่ราชการ
อาชีพ "รับราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็น  ฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่คว...


 

วิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
วิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ   การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับบรรจุนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้     กา...


1