วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  


     เมนูหลัก  l ประกาศรับสมัครงาน  l คลังความรู้  l กฏ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  l ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการ
     ข้อมูลหน่วยงาน  l FAQ  l คู่มือการใช้งาน  l เปลี่ยนรหัสผ่าน
  
คำค้น :
ค้นหาข้อมูลในคลังความรู้ได้ทั้งหมด 15 รายการ

 

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2557
สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว ...


 

คู่มือการสร้างข้อสอบเพื่อการเลือกสรรบุคคล
เป็นคู่มือที่สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาข้อสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ...


 

คู่มือการประเมินความเหมาะสมด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เป็นคู่มือที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อคำถามเพื่อประเมินสมรรถนะต่าง ๆ ที่จำเป็นของข้าราชกา...


 

เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่อง กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2553
เป็นเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553 เวลา 09....


 

คู่มือดำเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นคู่มือดำเนินการที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ออกตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติร...


 

เอกสารประกอบการสัมมนาการติดตามผลการใช้เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการสรรหาและเลือกสรร (http://job.ocsc.go.th)
เป็นเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ในการสัมมนาการติดตามผลการใช้เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการสรรหาและเลือกสรร (http://job.ocsc.go.th) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน...


 

การสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment) สำนักงาน ก.พ.
เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment) และนำร่องใช้กับการสอบแข่งขันฯ ภาคควา...


 

เทคนิคการสัมภาษณ์ (3)
เป็นเทคนิคในการตั้งคำถามสำหรับกรรมการ...


 

Recruitment System : Office of The Civil Service Commission , Thailand.
Recruitment System_New _Act...


 

เทคนิคการสัมภาษณ์
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อคัดเลือกผู้ที่สอบผ่านในความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งบรรจุเ...


1 2

© 2008 www.OCSC.go.th All rights reserved. This web design for resolution screen 1024 x 768 pixel
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02-5471908