รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีทั่วไปของ ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีตรวจสอบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่ายประจำปี หาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- หลักการบัญชีทั่วไป - หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
- หลักการบัญชีทั่วไป - หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
- ทัศนคติเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - อุดมคติในการทำงาน และความฉลาดทางอารมณ์ - ประสบการณ์ทำงาน - ประวัติส่วนตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.policehospital.org
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1