รายละเอียดประกาศ
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ
-ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทํางานประจําที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน ตรวจสอบ
เอกสารสําคัญการรับเงิน-จ่ายเงิน เพื่อให การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยรวบรวมรายละเอียดและจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย
ประจําปีของศูนย์ฯ รวมทั้งการขออนุมัติงบประมาณและการเบิกเงินของหน่วยงาน
- จัดทํารายงานหรือสรุปการใช้ จ่ายเงิน รวมทั้งเงินคงเหลือหมวดต่างๆของหน่วยงาน

ประสานงานบุคลากรฝeายต&างๆ ของหน&วยงานเพื่อให ดําเนิน
งานเป!นไปด วยความราบรื่น
และชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดําเนินการในกระบวนการด านการเงิ
นได
4.5
ให คําแนะนํา ชี้แจง ตอบป?ญหาเบื้องต นแก&บุคลากรภายในหน&วยงา
น ตลอดจนข อมูลทางด าน
การเงิน กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข องได
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้

- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990
คะแนน)

- คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120
คะแนน)

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0
คะแนน)

- คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม
677 คะแนน)

- คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม
677 คะแนน)

- ะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 1
20 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_4160.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 31 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 170 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 166 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งสัตวแพทย์ P7
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 195 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารกิจการนิสิต
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 171 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งิอาจารย์ A-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 302 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 278 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 302 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 308 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งิอาจารย์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 280 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ A-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 222 คน  
1 2 3 4