รายละเอียดประกาศ
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 20500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตววิทยา หรือสาขาอื่นใดที่ส่วนงานพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ วิจัย และแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือวิจัย
2. ปฏิบัติงานตามแผนงาน และกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ คู่มือ และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
3. ประสานทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของหน่วยงานและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. สนับสนุนหรือร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเภสัชศาสตร์
5. จัดทำระบบการใช้ การบำรุงรักษา และการจัดการสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นๆ
6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
2. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
3. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
4. สัมภาษณ์
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ดังนี้
สอบข้อเขียน 30 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 70 คะแนน
ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. สามารถศึกษาค้นคว้า รวบรวม ตรวจสอบ ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
2. สามารถจัดทำระบบเพื่อดูแลและบำรุงรักษา การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชา
3. สามารถจัดการอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนิสิตได้
4. สามารถประมวลผลโดยใช้ความรู้ทางสถิติได้
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_4254.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 8 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 179 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ A-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 339 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 384 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 262 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ A-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 339 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิจัย AR-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 435 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 427 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 303 คน  
1