รายละเอียดประกาศ
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมงานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ ได้แก่ ประสานกับเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
จัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อม ควบคุมและติดตามงานงานซ่อมแซมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. จัดทำแผนงาน ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ
3. ดำเนินการด้านเอกสารโครงการปรับปรุงอาการ ได้แก่ การขออนุมัติผู้ออกแบบสถาปนิก วิศวกร
ขออนุมัติโครงการปรับปรุง การขออนุมัติแบบงานปรับปรุงกับมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินการด้านค่าออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร ได้แก่ การจัดทำบันทึกขออนุมัติค่าออกกแบบ
การเบิก-จ่าย ค่าออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร
5. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการโครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์กายภาพ
6. จัดประชุมติดต่อประสานงานโครงการจัดซื้อจ้าง
7. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญาโครงการปรับปรุงอาคาร
ได้แก่ ข้อกำหนดรายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
และประจำเดือน ของโครงการปรับปรุงอาคารที่ได้รับอนุมัติ
8. ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงอาคารต่างๆ
9. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงอาคาร
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_4257.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 8 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 180 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ A-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 340 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 385 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 263 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ A-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 340 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิจัย AR-5
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 436 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 428 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 304 คน  
1