รายละเอียดประกาศ
 

จังหว้ดอ่างทอง
ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
๒) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point และการใช้ Internet)
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ ความสามารถในการใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน
2) มีความสามารถในการประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
3) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรมของจังหวัด
(๓) งานการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) งานการให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(๕) งานการพัฒนาระบบราชการ ด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย งานประสานงานสำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ.ร.
(๖) งานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(๗) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มงาน
(๘) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1) ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล 2) ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา 3) ความรู้ด้านข่าวสารและสถานการณ์ที่สำคัญใoปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.angthong.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1