รายละเอียดประกาศ
 

กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักสำรวจดินปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับ
- การสำรวจและจำแนกดิน (Soil Survey and Soil classification)
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water Conservation)
- ดินปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System)
- การจัดทำแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- แบบจำลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
- การวินิจฉัยคุณภาพกำลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.ldd.gp.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1