รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์หนังสือเข้าห้องสมุด จำแนก ให้เลขหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนี สารสังเขป กฤตภาค
และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
(3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
(4) สามารถจัดทำ e-book ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและจัดทำเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้
(5) จัดทำนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบรรณารักษ์
ให้ดียิ่งขึ้น
(6) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(7) ให้คําแนะนํา และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(8) ให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://fpo.thaijobjob.com
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 701 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 495 คน  
1