รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ประกาศรับสมัคร : พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 7,620-9,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : พนักงานขับรถยนต์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538
3. ได้รับวุฒิ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า
4. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์เฉพาะส่วนบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ และรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง
เป็นอย่างดี
9. ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
10. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
11. สามารถปฏิบัติงานและประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานีได้

ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.engr.tu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 684 คน  
1