รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศ
การบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้านพลังงาน
- ความรู้ด้านพลังงาน การวิเคราะห์ และการออกแบบการนำเสนอข้อมูล
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ผู้ได้รับคัดเลือกฯ ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.eppo.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1