รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมือง และทางผังเมือง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราห์ ประสานการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานในการดำเนินการการขับเคลื่อน และติดตามนโยบาย แผน มาตรการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน -ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 -พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ -การติดตามประเมินผลนโยบายและแผน -การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิปกรรม -การจัดทำแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ -นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -การผังเมือง -เสรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม -ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://้http://onep.job.thai.com
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2712 คน  
1