กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. การควบคุมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ได้แก่ เครื่องเสียง เครื่องฉาย
๒. จัดทำสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย
ที่ใช้กับเครื่องเสียง หรือเครื่องฉาย ได้แก่
Powerpoint, วิดีทัศน์, สปอต/สารคดี
ทางวิทยุ และงานออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟฟิคต่างๆ
๓. ถ่ายภาพ และวีดีโอได้
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ งานโสตทัศนศึกษา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓. การสืบเสาะหาข้อมูล ๔. การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.doa.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1