กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ทางช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ี การใช้ท่ีดินและอาคารบนพื้นท่ีด้านขนาด ท่ี่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงท่ีดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมือง ท่ีประกาศเป็นกฎกระทรวง รวมทั้งผังแนะแนวพัฒนาระดับต่างๆในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และระบบคมนาคม จัดเตรียมและทำแผนท่ีการปฎิิบัติงานภาคสนาม เพื่อประกอบการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลผังเมือง หรือปฎิบัติงานอื่นๆ ด้านผังเมืองตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
สมรรถนะที่1 -ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานท่ีจะปฎิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

- ทักษะ
สมรรถะท่ี2 ทดสอบการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานด้านช่างหรืองานสำรวจ -ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการเขียนแบบออกแบบ(AutoCAD) และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานในห้น้าท่ีตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฎิบัติ -ทักษะในการใช้กล้องสำรวจโททอล สเตชั่น (Total Station)
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฎิบัติ 100 คะแนน

- สมรรถนะ
สมรรถนะท่ี 3 ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานในหน้าท่ี (30 คะแนน) สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถท่ีจะทำงานในห้าท่ี หรือรับการอบรมเพื่อปฎิบัติงานในหน้าท่ี (30 คะแนน) สมรรถนะท่ี 5 บุคลิกภาพท่ั่วไปและทัศนคติ (40 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dpt.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 4 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานวิศวกร
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 215 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานนิติกร
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 223 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานโยธา
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 154 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 205 คน  
1