กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ถ้ามีความรู้ ความสามารถด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำวิชาการหม่อนไหมแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหม่อนไหมและการตลาดให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
3. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้านหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและจัดทำฐานข้อมูลจากหม่อนไหม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่างๆ ในการส่งเสริมวิชาการเกษตรด้านหม่อนไหม
5.ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (การปลูกหม่อน,เลี้ยงไหม,การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม,มาตรฐานสินค้าเกษตร)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2. วิสัยทัศน์การปฏิบัติงาน 3. การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรคื 4. มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานเป็นทีม 5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้งสองด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://www.qsds.go.th/newqsds/Index_web.php
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกร
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 540 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 462 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1712 คน  
1