รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- มีความสามารถออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Microsoft .NET และ/หรือ JAVA
- มีความสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบ Microsoft SQL Server และ/หรือ Oracle
- มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่คณะฯ ต้องการ
- มีความสามารถในการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบสารสนเทศตามความต้องการใช้งานของระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
2. ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ
3. พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามการใช้งานของคณะฯ
4. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ - พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามการใช้งานของคณะฯ
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

- ทักษะ
ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50
เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1