รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสารบรรณ ควบคุม ดูแล การรับส่งเอกสารทางราชการ
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือและเอกสารที่นำเสนอผุู้บริหารพิจารณา
3. ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
4. ควบคุมการรับ-ส่งไปรษณีย์
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน/ปฏิชัติ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.rmutp.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1