รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้ 1.1ความสามารถทั่วไปด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ และด้านเหตุผลในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถาณการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ 1.2 วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา บทความหรือข้อความที่กำหนดให้ รวมทั้งการสรุป ตีความ และทดสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและ การเรียงข้อความ 1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้ 2.1 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 2.2 บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย)

- ทักษะ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://chanthaburi.nso.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 683 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 529 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 879 คน  
1