สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผุ้สอน)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่าง
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา ๒ ปี
๒. วิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่าง
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
๓. วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูผู้สอน
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย - การจัดการศึกษาทั่วไป - การจัดการศึกษาพิเศษ - ความสามารถทั่วไป - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สองสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.specialcenter5.org/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1