รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
4. มีความรู้ความสามรถด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2612601001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2612601001
วิธีการประเมิน : 1. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- ทักษะ
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป
วิธีการประเมิน : วิธีประเมิน โดยการสอบแข่งขัน คะแนนเต็ม 200 คะแนน

- สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ - ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคติ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน และการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2612601001
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1470 คน  
1