รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้าง          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวางระบบคอมพิวเตอร์และสารมนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัคร ( 12 ธันวาคม 2561 )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดูแล ตรวจสอบแก้ไขปัญSoftware ระบบNetwork ระบบServer ระบบInternet/Mail ระบบBackupฐานข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล
ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการประมวลผลด้งยคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้
จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณประจำปีที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฯ
บริหารจัดการฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สินคอมพิวเตอร์
ช่วยเหลือ ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบร่วมกับตำแหน่งอื่นในงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของสำนักงานฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ใช้การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ในตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.pdc.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1