รายละเอียดประกาศ
 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปยางและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีสูง (เช่น ICP-OES, GC-MS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำสูง (เช่นการหาปริมาณโลหะหนัก สารต้องห้ามตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป ในผลิตภัณฑ์ยาง เช่น สารในกลุ่ม ROHS และสารในกลุ่ม PAHs) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ
(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
(๕) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dss.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1