กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น - ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. เพศชาย จะต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนาสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ - ความรู้ทั่วไป - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวลักษณะงาน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ - ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างตามลักษณะงานของหน่วย
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น - บุคลิกลักษณะ - การใช้ความรู้ - ท่วงทีวาจา - ปฏิภาณไหวพริบ - ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยประกาศผลผู้ที่มีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) จำนวนไม่เกิน ๕ เท่าของจำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.wing21.rtaf.mi.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 6 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างประปา
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 112 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างสี
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 117 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๑
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 348 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๔๑
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 291 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 384 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 216 คน  
1