กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. มีประสบการณ์ทางด้านหม่อนไหม และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธุ์ไข่ไหม พันธุ์ และเชื้อโรคต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และดูแลสถานที่ ความสะอาด ห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง/ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธุ์ไข่ไหม พันธุ์หม่อน และเชื้อโรคต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทดลอง
วิธีการประเมิน : วิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง - มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ - ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : - วิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผุ้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามข้อ 1 และ 2 รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://qsds.go.th/newqsds/file_news/2282.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1