รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร บันทึกภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเขียนและส่งข่าว เพื่อการสื่อสารองค์กร
๒. จัดหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สกู๊ป บรรยายภาพข่าว การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
๓. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนและประสานกับสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมหรือการแสดงผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และการจัดแถลงข่าว
๔. ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน ( ๔๐ คะแนน )
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และวิธีการติดต่อสื่อสาร กับสื่อมวลชน


สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
- การเขียนสกู๊ปประชาสัมพันธ์
- การเขียนข่าวแจกประชาสัมพันธ์
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
ทักษะ/สมรรถนะ : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://recruit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/20161123154134857.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1